C盘扩容操作

时间:2019-09-26 17:12

1.  右键点击此电脑,点击管理

 

 

 

2.  点击磁盘管理,找到C的位置点击右键,点击扩展卷

 

 

 

3.  根据扩展卷向导提示,点击下一步

 

 

 

4.  不用修改任何数据,直接点击下一步

 

 

 

5.  点击完成,完成C盘扩容。